Gå til hovedindhold

1. Frivillighed

Arbejdsprincip: Vi fremmer engagement, initiativ og fællesskab for at understøtte frivillige idrætsaktører i at skabe et bredt udbud af attraktive aktiviteter

Der er brug for, at flere bliver opfordret og derefter klædt på til at være frivillige i f.eks. foreningslivet. Men samtidig er der behov for, at foreningerne arbejder systematisk med at rekruttere frivillige og instruktører – og har en organisation, hvor de drivende kræfter lander godt og motiveres til fortsat at tage ansvar og at yde kontinuerlige indsatser til gavn for fællesskaberne.

Der har aldrig været flere frivillige trænere og ledere i idrætsforeningerne på Frederiksberg, men behovet for bærende kræfter i foreningslivet har heller aldrig været større. I aldersgruppen 15-30 år er der relativt få unge, som er frivillige, og mange unger kommer aldrig i gang med at være frivillige. Derudover melder flere foreninger om udfordringer med at skaffe instruktører til specifikke målgrupper. 

Bevæg Dig For Livet arbejder derfor for at fremme, at flere unge og voksne får lyst til at gøre en indsats som frivillige ledere, som instruktører eller via andre foreningsposter. Det skal opleves som interessant og givende at være frivillig og bidragende. En del af dette arbejde forudsætter, at foreningerne har overblik over opgaver, som kan tilbydes til medlemmer/borgere, som gerne vil gøre en frivillig indsats, så flere motiveres til at være en del af et idrætsfællesskab, hvad enten man er ung, voksen eller ældre.

Nogle af de relevante tiltag kan være:

 • Træneruddannelser for ældre med særlig vægt på seniorvenlige formater
 • Foreningsudvikling af flere foreninger med henblik på at styrke foreningernes evne til at rekruttere frivillige og motivere dem til at fortsætte med at være det
 • Inspirationsarrangementer for byens foreninger om rekruttering og fastholdelse af frivillige og ledere for at sikre byens fremtidige foreningsliv (midler afsat på Frederiksberg Kommune budget 2023)

2. Faciliteter og byrum

Arbejdsprincip: Vi udvikler, vedligeholder og optimerer udnyttelsen af idrætsfaciliteter og byrum for at give flest mulige borgere adgang til at mødes med udgangspunkt i idræt og motion.

”Facilitetsstrategien for idrætsfaciliteter på Frederiksberg” er omdrejningspunktet for alle tiltag. 

Her arbejdes der med følgende indsatser:

 1. Kapacitetsudvidelse – flere idrætsfaciliteter på Frederiksberg
 2. Udnyttelse af faciliteter
 3. Vedligeholdelse af eksisterende faciliteter
 4. Tværgående indsatser/principper (vidensbaseret og involverende tilgange, flerfunktionelle perspektiver samt fokus på bæredygtige og klimaoptimerede løsninger)

Der vil primært blive arbejdet med konkrete tiltag ift. punkt 2 om ”øget udnyttelse”, bl.a. med digitale løsninger til optimering.

3. Øge udbuddet og styrke synligheden

Arbejdsprincip: Vi øger mængden af, variationen i og synligheden af det samlede udbud, blandt idrætsforeninger og andre motionsfællesskaber.

Der skal være fokus på og rum til at arbejde med at supplere det sportslige udbud med flere motionsaktiviteter, hvor konkurrence-elementer og præstationsfokus spiller en mindre eller slet ingen rolle.

Dels blandt etablerede idrætsforeninger, dels blandt andre aktører, som ønsker hjælp til at organisere og udvikle nye motionsbetonede tiltag – eller at finde kreative løsninger, der gør det muligt at optage endnu flere medlemmer i de eksisterende idrætsaktiviteter.

Ligeledes vil snitflader og samarbejdsmuligheder med kommercielle og private udbydere af forskellige former for træning også blive afsøgt som del af visionsarbejdet – i det omfang at aktører inden for disse felter melder sig på banen for at bidrage til visionen om flere idrætsaktive borgere på Frederiksberg.

Der kan f.eks. arbejdes med:

 • Støtte/opstartshjælp til idrætsaktører, der ønsker at tilbyde flere eller nye aktiviteter
 • Tiltag i samarbejde med private og evt. kommercielle parter, som forventes at kunne tiltrække borgere, der ikke (længere) favnes af foreninger og andre eksisterende motionsaktører

PR og synlighed

Mange aktører kæmper om borgernes begrænsede (fri)tid. Det er en præmis for idrætsaktørerne, at deres tilbud skal formidles og fortælles til borgerne med appellerende billeder/film på relevante platforme. Det skal være let for alle at finde ud af, hvilke muligheder der findes, hvor de er, og hvordan man kommer i gang.

Derfor sættes der særligt fokus på PR og synlighed som et indsatsområde, så mulighederne for bevægelse og deltagelse i aktive fællesskaber bliver mere synlige og attraktive for borgerne at benytte sig af.

Der kan f.eks. arbejdes med:

 • At gøre det nemmere for den idrætsuvante og idrætsnysgerrige borgere at finde vej til tilbud og muligheder
 • PR-bistand til foreninger og konkrete udviklingsinitiativer, der sigter på at få flere med eller få nye målgrupper i gang
 • Løbende opbygning af (fælles) billedarkiv med tilladelse til PR-brug i sammenhæng med Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg

4. Målgrupper med særligt fokus

Arbejdsprincip: Vi skaber flere og bedre muligheder for at dyrke idræt og motion i fællesskab i første omgang med særlig fokus på piger/kvinder, børn samt ældre.

Piger/kvinder:

Piger og kvinder har en lav repræsentation i foreningslivet på Frederiksberg. Der arbejdes målrettet på at styrke motionstilbud, som motiverer især piger til at være idrætsaktive og tage aktivt del i motionsfællesskaber – uanset om de har udfordringer med trivsel eller ej.

Indsatserne i 2023-2027 vil bl.a. handle om at øge antallet af kvindelige udøvere i eksisterende og nye aktiviteter (både blandt aktører, der har mange piger/kvinder i forvejen og dem, der ikke har). Vægten vil især være ift. børn og unge for at skabe bedste fundament for kvinders motionsdeltagelse hele livet. Indsatserne vil imidlertid også sigte på at styrke rekrutteringen af kvindelige ledere og trænere og kan også handle om at klæde frivillige og instruktører bedre på ift. at skabe træningsmiljøer der favner flere forskellige unge og opleves inkluderende af flere piger.

Der kan f.eks. arbejdes med:

 • At styrke udbuddet af idrætter/holdtyper, som svarer på pigers behov (men som ikke nødvendigvis kun er for piger) – f.eks. ift. mere fleksible træningstider, færre træninger pr. uge, mere vægt på det sociale fællesskab og præstationsfrie rum
 • At styrke kompetencer blandt piger og kvinder ift. at være trænere og ledere
 • At gennemføre aktiviteter i samarbejde med f.eks. fritids- og ungdomsklubber, ungdomsskolen og/ eller kommercielle parter med henblik på at rekruttere flere piger til idræts og motionsaktiviteter
 • Via DIF at udvikle lokale aktiviteter på Frederiksberg sammen med de specialforbund, som oplever den største tilvækst af piger/kvinder til deres idræt: Aktiviteter, der sigter på at motivere flere piger til at fortsætte med at dyrke idræt også, når de bliver teenagere
 • Tiltag med afsæt i de foreninger på Frederiksberg, der oplever den største medlemsfremgang af piger og kvinder med henblik på, at styrke disse foreninger til at blive endnu bedre og/eller for at inspirere øvrige foreninger på Frederiksberg, der også har ønske om medlemsvækst.

Seniorer

Der er stadig et lavt antal foreningsmedlemmer i denne aldersgruppe, så derfor ses et stort potentiale i at arbejde videre med at inkludere flere seniorer i kommunens idrætsliv. Partnerskabet vil blandt andet have fokus på de områder, hvor der er ventelister på eksisterende hold – men også på fortsat at supplere det nuværende træningsudbud med andre typer aktiviteter og tilpassede formater. Også fordi der i udgangspunktet er steder med ledig kapacitet i dagtimerne.

Vi skal skabe fællesskaber med plads til at udvikle sociale relationer på tværs af deltagerne, et dokumenteret middel til at forebygge ensomhed blandt ældre.

Perspektivet på dette indsatsområde begrænser sig med andre ord ikke alene til foreningsidræt, men handler om motionsfællesskaber i alle afskygninger som favner ældre. Derfor vil der fortsat være mulighed for at inddrage både aftenskolehold, sociale foreninger, kommercielle aktiviteter, tiltag organiseret gennem sociale platforme som facebook mv. i indsatserne.

Der kan f.eks. arbejdes med:

 • Fortsætte med at motivere senioridrætsforeninger – ikke mindst de nye – samt andre seniormotionsaktører– til at rekruttere og rumme flere medlemmer end i dag
 • Udvikle nye formater og dublere eksisterende populære seniormotionsaktiviteter (kan både være i idrætsforeninger, sociale foreninger og aftenskoler)
 • Arbejde med brobygning på tværs af seniormotionsaktiviteter, så ældre der bliver ramt af skavanker finder vej til alternative (mere skånsomme) træningsformer
 • Etablere træningshold i nærområderne for de ældre, der har længst til træningstilbud i dag (evt. i samarbejde med København)
 • Undersøge muligheden for at bevægelsescertificere kommunens plejehjem og ældrecentre med brug af DAI’s certificeringsordning

Børn

Selvom flere børn end voksne er idrætsaktive på Frederiksberg, ligger andelen af børn, der er medlem af en idrætsforening under landsgennemsnittet. Derfor har partnerskabet fokus på, at børn på Frederiksberg får mange og gode erfaringer med bevægelse fra en tidlig alder, så de har lyst, evner og selvtillid til at deltage i aktive fællesskaber hele livet.

Samtidig er der potentiale for at gøre endnu flere børn idrætsaktive, da de indebærer en platform for synliggørelse af og brobygning fra institutioner til foreninger – ikke mindst inden for mindre kendte idrætter – og for børn som ikke har tradition for at opsøge foreningslivet af sig selv.

På den baggrund vil nye udviklingstiltag i den første fase af nærværende aftale især fokusere på at arbejde systematisk med opbygning af endnu flere motionsaktiviteter for 0-6-årige i fritiden – og at understøtte foreninger i at styrke deres relationer til forældrene mhp. at skabe bredere rekrutteringsgrundlag af frivillige samt at fremme længere tilknytning til foreningerne blandt både børn og forældre. Derudover vil der være naturlig åbenhed for at eksperimentere og afprøve nye ideer på case-niveau i det omfang enkeltstående institutioner eller skoler melder sig på banen.

Tilsvarende vil partnerskabets tiltag fungere som en naturlig platform for samspil med fritidsguider og andre aktører, der bidrager til at flere børn og unge i udsatte positioner hjælpes til at blive en del af idrætslivet.

I den første fase af aftaleperioden kan partnerskabet f.eks. arbejde med:

 • At arbejde med rekrutteringstiltag ift. at udvide kredsen af børneinstruktører (se indsatsområdet ”frivillighed og fællesskaber”
 • Via DIF at indgå samarbejde med specialforbundene for de fem største børneidrætter på Frederiksberg med henblik på at styrke de lokale foreningers arbejde med øget medlemsrekruttering og udvikling af aktiviteter i mindre haller og skolegymnastiksale, som står ledige pt.

Hent vores projektskabelon

Har du et projekt i tankerne, er det muligt at søge midler til det via Bevæg Dig For Livet.

Du kan se, hvilke krav og informationer, vi skal have fra dig/din forening i forbindelse med en ansøgning.

Download Bevæg Dig For Livets ansøgningsskabelon her (docx)

Open Call: Har du ideer, der får flere piger til at dyrke motion?

Flere piger og kvinder i motionsfællesskaber